Indkaldelse til ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2022 i mødesalen under Ølstykke Bibliotek

Arkiv

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2022 med dagsorden som  vedtægternes §5stk1

Mødet er fra kl. 19-21

Forslag eller sager som ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling onsdag den 27. april 2022, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 6. april kl. 19.00. Enten pr. post til Grundejerforeningen Langekær, Skorpionen 73, 3650 Ølstykke eller pr. mail på bestyrelsen@skorpionen73.dk   

Har forslaget økonomiske konsekvenser, skal det fremgå af forslaget, da dette jf. vedtægterne skal fremgå af det forelagte budgetforslag. Husk, at forslagsstilleren selv eller stedfortræder skal være til stede på Generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet

Endelig dagsorden med bilag udsendes pr. mail og lægges på hjemmesiden senest onsdag den 20. april jf. vedtægterne.

Fuldmagt til generalforsamlingen kan findes på foreningens hjemmeside under “Juridiske Dokumenter”

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Bestyrelsen om foreningens virksomhed fra den 2.9.2021 og frem til d.d.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021.
 4. Fremlæggelse og behandling af forslag fra grundejerne og bestyrelsen.
 5. Bestyrelsens fremlæggelse ad budgetforslag for 2022 og 2023, der afspejler konsekvenserne af de godkendte forslag under pkt. 4.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2023
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant
 9. Valg af ekstern administrator
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Evt. (husk der kan ikke besluttes under dette punkt)


Med Venlig Hilsen Bestyrelsen

Erik Rasmussen, Formand
Alexander Willesen, Næstformand
Peer Klug, Sekretær
Marlene Laursen, Medlem
Patrick Sander, Medlem