Indkaldelse til ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2022 i mødesalen under Ølstykke Bibliotek

Arkiv

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2022 med dagsorden som  vedtægternes §5stk1

Mødet er fra kl. 19-21

Forslag eller sager som ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling onsdag den 27. april 2022, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 6. april kl. 19.00. Enten pr. post til Grundejerforeningen Langekær, Skorpionen 73, 3650 Ølstykke eller pr. mail på bestyrelsen@skorpionen73.dk   

Har forslaget økonomiske konsekvenser, skal det fremgå af forslaget, da dette jf. vedtægterne skal fremgå af det forelagte budgetforslag. Husk, at forslagsstilleren selv eller stedfortræder skal være til stede på Generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet

Endelig dagsorden med bilag udsendes pr. mail og lægges på hjemmesiden senest onsdag den 20. april jf. vedtægterne.

Fuldmagt til generalforsamlingen kan findes på foreningens hjemmeside under “Juridiske Dokumenter”

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Bestyrelsen om foreningens virksomhed fra den 2.9.2021 og frem til d.d.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021.
 4. Fremlæggelse og behandling af forslag fra grundejerne og bestyrelsen.
 5. Bestyrelsens fremlæggelse ad budgetforslag for 2022 og 2023, der afspejler konsekvenserne af de godkendte forslag under pkt. 4.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2023
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant
 9. Valg af ekstern administrator
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Evt. (husk der kan ikke besluttes under dette punkt)


Med Venlig Hilsen Bestyrelsen

Erik Rasmussen, Formand
Alexander Willesen, Næstformand
Peer Klug, Sekretær
Marlene Laursen, Medlem
Patrick Sander, Medlem

Opvarmning

Arkiv

Egedal Fjernvarme  oplyser at de ikke forventer at kunne levere fjernvarme i vores område 3 før 2025-2026

Dog er projektet godkendt politisk og i den aktuelle sag, kan vi håbe på nogle politiske initiativer der kan fremrykke leveringen.

Der vil blive afholdt informationsmøde når de er klar og det vil nok først ske i løbet af 2024 og først herefter dette møde vil det være muligt at tilmelde sig endeligt.

Så der sker absolut intet de første par år.

Til de grundejere, som overvejer at skifte til varmepumper skal vi lige minde om, at der skal søges dispensation hos Egedal Kommune for lokalplanen og at alle udendørs units, skal være placeret i egen have. Der kan således ikke anbringes udendørs-units foran hoveddøren, i skure eller andre steder uden for plankeværket, da disse områder tilhører Grundejerforeningen. Desuden skal grundejerne være opmærksomme på støjproblemer. Det kan medføre nogle klager fra naboer m.m.

Undersøgelse af behov for EL-LADERE.

Arkiv

Projektgruppen som arbejder med etablering af el-ladere i Langekær arbejder stadigvæk for etablering af disse i vores grundejerforening.

Og for at få et bedre arbejdsgrundlag har vi besluttet at foretage en lille undersøgelse om behovet. Derfor håber vi at du vil åbne dette link og besvare spørgsmålet. På forhånd tak.

https://strawpoll.com/polls/QrgeVMV2jZp

Svarene får i på generalforsamlingen den 27. april

Velkommen tilbage

Arkiv

Vores hjemmeside har ikke fungeret i et stykke tid, men nu har vi endelige fundet en leverandør “IT-room” som sørger for opdateringer og vedligeholdelse.

Det betyder at grundejerne for fremtiden skal kigge forbi vores hjemmeside for at blive opdateret omkring nyheder og meddelelser og det betyder også at vi fremtidig vil skrue ned for vores aktiviteter på Facebook. I kan nu se alle vores referater og vores forretningsorden

Affaldsløsninger

Arkiv

I uge 10 afholder vi møde med Egedal Kommunes Affaldsgruppe. Alle papirssække skal udfases og i fremtiden skal vi aflevere vores affald på centrale steder i Grundejerforeningen. Hvor disse steder bliver helt præcist afhænger af de forhandlinger vi nu går i gang med.

Det betyder også at der sandsynligvis bliver inddraget nogle parkeringsbåse rundt omkring og derfor vil vi endnu engang pointere at campingsvogne, trailere og varebiler over 3500kg ikke må parkere på vores forskellige parkeringsarealer.

Generalforsamling 2022

Arkiv

I år afholdes den ordinære generalforsamling onsdag den 27. april kl. 19 – 21 på Ølstykke Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne. Og husk hvis I har forslag skal der også fremgå hvad disse koster.

Vi kan dog allerede nu afsløre at vores opsparede kapital skal anvendes til de affaldsløsninger som skal anlægges og her kommer Grundejerforeningen til at betale 70% af udgifterne. Desuden har vi et stort ønske om at etablere ny stibelysning – specielt i Vægten og Skorpionen. Det er disse udgifter bestyrelsen vil prioritere