God jul og godt nytår

Arkiv

Bestyrelsen ønsker alle i foreningen en god jul og et lykkebringende nytår. Vi håber at vi kan få afsluttet
etableringen af den fælles affaldsløsning i løbet af de første måneder i 2024 og at vi herefter kan kaste os
over andre opgaver og gøre klar til generalforsamlingen den 24. april kl. 19 på Ølstykke Bibliotek. Vi tror på
at næste års store tema bliver en evt. etablering af ladestandere. Og så håber vi på at få stablet nogle
sociale arrangementer på benene, så vi kan få et større sammenhold til foreningen.
kontoret holder lukket mandag den 25. december og mandag den 1. januar. I juleferien vil vi kun besvare
mails i begrænset omfang.

Den nye affaldsløsning

Arkiv

Er nu ved at være på plads og kan tages i brug fra fredag den 27. oktober 2023

Der er nu etableret 10 standpladser med sortering i 7 områder (mad, rest, plast, papir, metal, flasker og pap). 2 standpladser i Fiskene, 3 i Krebsen, 2 i Vandmanden, 2 i Skorpionen og 1 i Vægten. Alle sammen placeret nogenlunde de steder som vi tidligere har annonceret. Der har dog været lidt bøvl undervejs fordi de tegninger som eksisterer desværre ikke er helt rigtige. Det har betydet at nogle kloakledninger og kabler er blevet gravet over.

Senere følger farligt affald (batterier, kemi m.m.). Her skal vi forhandle med Egedal Kommune, hvordan det skal løses.

I løbet af uge 44 vil de gamle containere blive fjernet, så det giver lidt luft rundt omkring i grundejerforeningen.

I samme uge omdeler vi foldere, der fortæller lidt mere om hvordan vi alle sammen sorterer vores affald bedre, og vi håber at samtlige grundejere bakker op omkring det. Så slut med overfyldte containere, som ikke bliver tømt fordi låget ikke kan lukkes. Og når man fremover støder på en fyldt molok, kube eller pap container, må man gå videre til den næste eller tage det med hjem igen. Vi bruger 75.000 kr. om året til at rydde op efter grundejere som ikke følger reglerne og disse penge kunne vi bruge til bedre formål.

Mange grundejere har efterspurgt poser til madaffald. Kommunen har lovet os en ordentlig stak og vi håber snart at vi får mulighed for at kunne udlevere disse i vores åbningstid om mandagen mellem 16 og 18

Vi er ved at få et tilbud hjem omkring indhegning af standpladserne og har I gode ideer omkring dette, så skriv en mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Det var 22 måneders svær kamp nu kan vi kaste os over andre opgaver, som I kan se på følgende link: https://www.skorpionen73.dk/wp-content/uploads/2023/09/20232024-Opgaver-frem-tilgeneralforsamlingen-i-april-2024.pdf

Har i bemærkninger eller forslag så send en mail. Vi sagsbehandler ikke på Facebook.

Mvh
Bestyrelsen

Den endelige affaldsløsning

Arkiv

Affald

Egedal Kommune har nu i samarbejde med Bestyrelsen truffet endelig afgørelse i forhold til placering af de 10 affaldsstationer, som skal være rundt omkring i grundejerforeningen.
Det har ikke været let at finde de 10 steder og vi har forsøgt at tage hensyn til de høringssvar vi modtog i
november 2022.

Bemærk at det er Egedal Kommune der har det juridiske ansvar for den endelige placering og derfor giver
det ingen mening at klage til bestyrelsen.

Området er præget af masser af gasledninger, kloaker, regnvandsledninger, vandledninger og elektriske
kabler og i den jungle skulle vi så lige af have plads til de 20 molokker, som skal graves ned.
Desuden skal vi overholde reglerne i forhold til udsyn, afstand til huse samt afstand for den enkelte beboer til affaldsstationen.

Hver station består af 2 nedgravede molokker til restaffald og madaffald. Desuden 4 affaldskuber til metal, plastic, glas og papir . Desuden skal der placeres 1-3 papcontainer. Farligt affald skal afleveres i Skorpionen 73 eller på genbrugsstationerne i Egedal Kommune. Desuden satser vi på at poser til madaffald fremover kan afhentes i Skorpionen 73. Vi danskere smider gennemsnitlig 800 kg affald ud om året og det sætter nogle krav til den enkelte. Der vil blive omdelt en pjece fra kommunen, der fortæller mere om affaldssortering.

Vi forventer at de første udgravninger starter i sommerferien. Molokkerne er er leveret og står ved Skorpionen 73. I samarbejde de omkringboende grundejere vil bestyrelsen forsøge at sætte et hegn omkring stationerne.

Dette aftaler vi nærmere når standpladserne er færdige.

Tegninger over placeringerne findes her: Langekær, placering af fælles affaldsmateriel.pdf

Regler for anvendelse af Fælleshuset

Arkiv, Nyheder

Som besluttet på generalforsamlingen den 27.4.22 blev der besluttet at stille vores fælleshus til rådighed for grundejerne i foreningen

Regler for anvendelse af Fælleshuset.
Huset kan bruges til forskellige aktiviteter og forskellige samværsformer.
Huset stilles kun til rådighed for grundejere i Grundejerforeningen Langekær.
Som udgangspunkt skal der være en juridisk myndig person til stede under anvendelsen
Huset kan anvendes samtlige ugens dage fra 8.00-24.00
Huset kan anvendes til engangsarrangementer eller faste ugentlige aktiviteter
Brugerne kan anvende møderummet og te-køkken
Nøgle kan afhentes i Skorpionen 73 eller ved nærmere aftale
Depotplads kan stilles til rådighed.
Foreningens Wi-Fi netværk kan benyttes
Bestyrelsen har til enhver tid fortrinsret til at benytte huset og kan inden for 8 dage aflyse
arrangementer.
Huset har en projektor, som kan bruges.


Huset skal rengøres efter brug. Rengøringen omfatter følgende:
– Støvsugning af gulve
– Aftørring af borde og tekøkken
– Evt. opvask
– Toiletter


Huset kan ikke anvendes til
– Fester
– Familiebegivenheder
– Religøse formål
– Politiske formål
– Gambling
– Overnatning


Der må ikke ændres på møblering, vægdekoration og indretning af huset. Dog kan man godt under
brug ændre på møblering.
Der må ikke efterlades fødevarer i huset
Der må ikke spilles høj musik der generer naboer
Kontoret må ikke anvendes. Kontoret er en arbejdsplads for bestyrelsen
Ansøgning om brug af lokalerne sendes på mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk eller pr. brev til
Bestyrelsen, Skorpionen 73, 3650 Ølstykke

Seneste nyt vedr. affald

Arkiv, Nyheder

Egedal kommune meddeler, at de kører papbeholdere ud til de 22 midlertidige affaldsøer i uge 4.

Et ønske som vi i bestyrelsen tidligere har bedt kommunen om. Der er endnu ikke truffet afgørelse om den endelige placering af de 10 affalds-stationer, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2022, og som vi har arbejdet for siden da.

Som bekendt indsendte vi de 14 høringssvar som vi modtog den 14. november 2022 til praktisk og juridisk vurdering, og kommunen har endnu ikke færdiggjort svarene.

Af referatet fra generalforsamlingen fremgår det tydeligt, at der skulle etableres 10 affaldsstationer – delvis nedgravet. De 2 andre forslag om etablering af 22 affaldsøer og etablering af affalds-øer på vores 4-kanter blev nedstemt, så det er vigtigt at understrege at bestyrelsen arbejder målrettet efter generalforsamlingens beslutninger.

Vi have håbet på at det ville gå væsentligt hurtigere, men vi må væbne os med tålmodighed endnu et stykke tid.

Mvh Bestyrelsen

Ny gårdmandsordning

Arkiv, Nyheder

Bestyrelsen har den 6. december ansat Have-Tornadoen fra Jyllinge primært til oprydning og snerydning
omkring affaldsstationerne samt andre opgaver. Dette i overensstemmelse med beslutningen på den
ekstraordinære generalforsamling den 22.6.22

Firmaet er ansat ca. 4 timer om ugen, så det påhviler stadigvæk den enkelte grundejer, at sørge for at få
affaldet i de rigtige containere

Have-Tornadoen har kun en arbejdsgiver – nemlig bestyrelsen så alle henvendelser vedr. opgaver skal ske
på vores mailadresse. Og det er vigtigt at understrege at vi bor i en grundejerforening og ikke i en
boligforening.

Den endelige affaldsløsning for Langekær

Arkiv

Egedal Kommune og Grundejerforeningen Langekær er blevet enige om følgende placeringer for de 10  affaldsstationer som skal etableres og som blev besluttet på generalforsamlingen den 22. juni

Fiskene: 2 affaldsstationer
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved. nr. 65
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 22
2-3 kuber placeres for enden af carportene ved nr. 57
2-3 kuber placeres for enden af carportene ved nr. 24
2 pap containere placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 10

Krebsen: 3 affaldsstationer
2 molokker, 4-6 kuber og 2 papcontainere placeres på 1. parkeringsplads til højre ud mod Ring Syd
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 106
2-3 kuber placeres for enden af carportene mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 88
2-3 kuber placeres for enden af carportene mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 33
2 pap containere placeres på græsset/fliserne mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 12
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 90
2-3 kuber placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 80
2-3 kuber placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 59
2 pap containere placeres på græsset/fliserne mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 31

Vandmanden: 2 affaldsstationer
2 molokker, 4-6 kuber og 2 papcontainere placeres på 1. parkeringsplads til højre ud mod Ring Syd
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 85
2-3 kuber placeres for enden af carportene mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 34
2-3 kuber placeres for enden af carportene mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 58
2 pap containere placeres på græsset/fliserne mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 15

Skorpionen: 2 affaldsstationer
2 molokker, 4-6 kuber og 2 papcontainere placeres ved fælleshuset Skorpionen 73.
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 71
6 kuber placeres langs stamvejen ved. nr 71 (buskene fjernes)
pap container placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 12

Vægten: 1 affaldsstation
2 molokker, 4-6 kuber og 2 pap-containere placeres på græsarealet til venstre når du kører ind i Vægten

Hvis du/I har kommentarer/indsigelser i forhold til denne plan skal disse sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk senest den 14. november kl. 12. Så vil vi på det ordinære bestyrelsesmøde samme aften behandle disse. Selve principperne blev behandlet på Generalforsamlingen

Her kan i se materialet der anvendes

Molokker nedgravede til madaffald og restaffald
Kuber til glas, plastic, metal, mad og drikke- kartoner, papir
Pap-container

Farligt affald kan efter 1. januar afleveres ved foreningshuset i Skorpionen 73, hvor der bliver sat beholdere op.

Der er ingen løsning endnu omkring tekstiler.

Endvidere arbejdes der på at der kan afhentes grønne affaldsposer i Skorpionen 73.

Mere herom senere.

Oversigtskort vedr. placering kan du finde her.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen