Den endelige affaldsløsning

Arkiv

Affald

Egedal Kommune har nu i samarbejde med Bestyrelsen truffet endelig afgørelse i forhold til placering af de 10 affaldsstationer, som skal være rundt omkring i grundejerforeningen.
Det har ikke været let at finde de 10 steder og vi har forsøgt at tage hensyn til de høringssvar vi modtog i
november 2022.

Bemærk at det er Egedal Kommune der har det juridiske ansvar for den endelige placering og derfor giver
det ingen mening at klage til bestyrelsen.

Området er præget af masser af gasledninger, kloaker, regnvandsledninger, vandledninger og elektriske
kabler og i den jungle skulle vi så lige af have plads til de 20 molokker, som skal graves ned.
Desuden skal vi overholde reglerne i forhold til udsyn, afstand til huse samt afstand for den enkelte beboer til affaldsstationen.

Hver station består af 2 nedgravede molokker til restaffald og madaffald. Desuden 4 affaldskuber til metal, plastic, glas og papir . Desuden skal der placeres 1-3 papcontainer. Farligt affald skal afleveres i Skorpionen 73 eller på genbrugsstationerne i Egedal Kommune. Desuden satser vi på at poser til madaffald fremover kan afhentes i Skorpionen 73. Vi danskere smider gennemsnitlig 800 kg affald ud om året og det sætter nogle krav til den enkelte. Der vil blive omdelt en pjece fra kommunen, der fortæller mere om affaldssortering.

Vi forventer at de første udgravninger starter i sommerferien. Molokkerne er er leveret og står ved Skorpionen 73. I samarbejde de omkringboende grundejere vil bestyrelsen forsøge at sætte et hegn omkring stationerne.

Dette aftaler vi nærmere når standpladserne er færdige.

Tegninger over placeringerne findes her: Langekær, placering af fælles affaldsmateriel.pdf