Sommer 2024 i Grundejerforeningen

Nyheder

Sidste kontordag inden sommerferien er mandag den 24. juni og vi åbne først igen mandag den 12. august kl. 16 -17. Hvis I har akut brug for hjælp kan vi kontaktes på bestyrelsen@skorpionen73.dk. I sommerperioden tjekker vi jævnligt vores mailbox.

Den 12. august holder vi bestyrelsesmøde og vi starter mødet med en rundtur i foreningen, hvor vi kigger på arealerne rundt om husene, firkanterne og de grønne arealer.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Sidste nyt maj 2024

Nyheder

Tak for en god og saglig generalforsamling den 24. april. 83 grundejere var mødt frem og der var desuden 11 fuldmagter. Så i alt 94 stemmer.

Under “Referater” kan I finde formandens beretning samt referat af generalforsamlingen. Desuden er det
reviderede budget lagt på hjemmesiden. Den nye bestyrelse konstituerer sig den 13. maj med formand, næstformand og sekretær. På dette møde vil vi også vedtage en ny forretningsorden.
Og der er nok at tage fat på. Lige nu etablerer vi belysning på de affaldsstationer, der delvist ligger i mørke.

Dette arbejde ventes færdiggjort i maj. Vi har aftalt med Kommunens Affaldsgruppe at vi inden sommerferien evaluerer hele affaldsordningen med henblik på en optimering af forholdene. Så hvis nogle af jer har kommentarer eller forslag så send os en mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk, så tager vi disse med til mødet med Egedal Kommune.

Og ellers er der rigeligt at tage fat på den kommende tid. Efter det konstituerende møde laver vi en opgaveoversigt og en ansvarsfordeling. Dette bliver lagt på hjemmeside umiddelbart efter mødet.
Den nye bestyrelse er Peer Klug, Peter Koch, Nanna Ramløse, Mette Ibæk og undertegnede Erik Rasmussen. Det bliver helt sikkert en god tid med masser af arbejdsopgaver.

Mvh Erik Rasmussen, fungerende formand.

Indkaldelse til generalforsamling

Arkiv

I henhold til vedtægternes § 4 og 5 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 24.
april fra 19-21 på Ølstykke Bibliotek


E-mail indkaldelse vil ske før den 24. marts
Dagsorden iflg. vedtægternes §5

Forslag fra grundejerne eller sager der ønskes behandlet skal fremsendes til bestyrelsen senest den 4. april kl. 12.00. Herefter vil en samlet dagsorden inkl. forslag og årsrapport blive udsendt senest en uge før
generalforsamlingen. Forslag der modtages efter denne deadline vil ikke blive behandlet på
generalforsamlingen.

forslag fremsendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Det skal fremgå af forslagene om disse har økonomiske konsekvenser for foreningen. Med andre ord skal
der være et budget sammen med forslaget. Ellers kan vi ikke behandle forslaget på generalforsamlingen. Generelt er vores økonomiske råderum blevet betydeligt indskrænket efter vi har brugt store beløb på
affaldsordningen og stibelysningen i 2023, og der resterer stadigvæk nogle udgifter på disse områder.
I bestyrelsen forventer vi at årets store tema bliver en evt. etablering af ladestandere til elbiler. Og vi er
sammen med en arbejdsgruppe i gang med at udforme nogle forslag.


Mvh
Bestyrelsen

Snerydning

Arkiv

Det kraftige snefald og snefygning i starten af januar har givet anledning til mange kommentarer på vores
Facebook-side og på antallet af mails. Det får bestyrelsen til at indskærpe at ved udsigt til snefald skal de nederste 2-3 parkeringspladser være tomme, så snerydningsfirmaet kan skovle sneen ind på de arealer. Ellers risikerer vi at sneen blokerer for nogle carporte, så folk hverken kan komme ind eller ud.

Der er ikke så mange steder man kan skovle sneen hen og hvis sneen skal fjernes koster det dobbelt op.
Vi har haft en dialog med entreprenøren og han har lovet at så vidt muligt vil han undgå at blokere
carportene, men det kræver at de nederste pladser ryddes for køretøjer.
Vi vil også indskærpe overfor den enkelte grundejer, at der skal ryddes sne og glatførebekæmpes omkring ens eget hus.

Som hovedregel gælder det, at der skal være ordnet snerydning og saltning af alle stier der omkredser ejendommen mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen gælder det dog kl. 8 om morgenen.

Nu er det heldigvis sjældent at vi får så store mængder sne og det har været en helt ekstraordinær situation store dele af Danmark har befundet sig i. I bestyrelsen forholder vi os pragmatisk til situationen og det betyder også vi forsøger at drage lidt læring. Og så må vi jo ikke glemme hvor køn vores grundejerforening er, når den er klædt i hvidt

mvh
Bestyrelsen

Sidste nyt om affald

Arkiv

Egedal Kommune har krævet at der på alle 10 standpladser skal etableres et skab til farligt affald
(spraydåser, batterier, kemikalier m.m.) Disse skabe bliver sat op i januar måned. Skabene bliver forsynet
med en kodelås og alle får tilsendt en kode på eboks, så man kan låse skabet efter brug. Dette af hensyn til
børnenes sikkerhed..
I forhold til parkering dækker Kommunens forsikring ikke hvis man parkerer mindre en 80 cm fra nærmeste
enhed. Det er bilejerne der selv skal være opmærksomme på dette. Dette gælder hvis kranen løfter en
enhed op og denne rammer en bil. Nogle steder vil vi etablere en pullert, så det ikke bliver muligt at
parkere tæt på enhederne. Andre steder må bilejerne selv vurdere. Men det betyder desværre at der ryger
nogle ekstra parkeringspladser.
Og i forhold til belysning bliver vi nødt til at etablere noget lys, Det er der mange der har efterlyst. Også
dette vil ske i løbet af januar.
Vi har aftalt med kommunen at der i opstartsfasen tømmes lidt oftere og nogle steder vil vi opsætte nogle
ekstra kuber og ellers ser vi tiden an i forhold til kapacitet og tømning. Dette er nyt for os alle, men vi vil
følge udviklingen tæt de kommende måneder.
Poser til madaffald kan nu hentes i Skorpionen 73 mandage mellem 16 og 18
Så det er blevet ” the never ending story”. Nu har vi været i gang i 2 år med en fælles affaldsløsning og vi
har stadigvæk nogle bump på vejen. Og der er selvfølgelig også den økonomiske side, hvor vi nærmer os en
million kr. i etableringsudgifter.

God jul og godt nytår

Arkiv

Bestyrelsen ønsker alle i foreningen en god jul og et lykkebringende nytår. Vi håber at vi kan få afsluttet
etableringen af den fælles affaldsløsning i løbet af de første måneder i 2024 og at vi herefter kan kaste os
over andre opgaver og gøre klar til generalforsamlingen den 24. april kl. 19 på Ølstykke Bibliotek. Vi tror på
at næste års store tema bliver en evt. etablering af ladestandere. Og så håber vi på at få stablet nogle
sociale arrangementer på benene, så vi kan få et større sammenhold til foreningen.
kontoret holder lukket mandag den 25. december og mandag den 1. januar. I juleferien vil vi kun besvare
mails i begrænset omfang.

Den nye affaldsløsning

Arkiv

Er nu ved at være på plads og kan tages i brug fra fredag den 27. oktober 2023

Der er nu etableret 10 standpladser med sortering i 7 områder (mad, rest, plast, papir, metal, flasker og pap). 2 standpladser i Fiskene, 3 i Krebsen, 2 i Vandmanden, 2 i Skorpionen og 1 i Vægten. Alle sammen placeret nogenlunde de steder som vi tidligere har annonceret. Der har dog været lidt bøvl undervejs fordi de tegninger som eksisterer desværre ikke er helt rigtige. Det har betydet at nogle kloakledninger og kabler er blevet gravet over.

Senere følger farligt affald (batterier, kemi m.m.). Her skal vi forhandle med Egedal Kommune, hvordan det skal løses.

I løbet af uge 44 vil de gamle containere blive fjernet, så det giver lidt luft rundt omkring i grundejerforeningen.

I samme uge omdeler vi foldere, der fortæller lidt mere om hvordan vi alle sammen sorterer vores affald bedre, og vi håber at samtlige grundejere bakker op omkring det. Så slut med overfyldte containere, som ikke bliver tømt fordi låget ikke kan lukkes. Og når man fremover støder på en fyldt molok, kube eller pap container, må man gå videre til den næste eller tage det med hjem igen. Vi bruger 75.000 kr. om året til at rydde op efter grundejere som ikke følger reglerne og disse penge kunne vi bruge til bedre formål.

Mange grundejere har efterspurgt poser til madaffald. Kommunen har lovet os en ordentlig stak og vi håber snart at vi får mulighed for at kunne udlevere disse i vores åbningstid om mandagen mellem 16 og 18

Vi er ved at få et tilbud hjem omkring indhegning af standpladserne og har I gode ideer omkring dette, så skriv en mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Det var 22 måneders svær kamp nu kan vi kaste os over andre opgaver, som I kan se på følgende link: https://www.skorpionen73.dk/wp-content/uploads/2023/09/20232024-Opgaver-frem-tilgeneralforsamlingen-i-april-2024.pdf

Har i bemærkninger eller forslag så send en mail. Vi sagsbehandler ikke på Facebook.

Mvh
Bestyrelsen

Den endelige affaldsløsning

Arkiv

Affald

Egedal Kommune har nu i samarbejde med Bestyrelsen truffet endelig afgørelse i forhold til placering af de 10 affaldsstationer, som skal være rundt omkring i grundejerforeningen.
Det har ikke været let at finde de 10 steder og vi har forsøgt at tage hensyn til de høringssvar vi modtog i
november 2022.

Bemærk at det er Egedal Kommune der har det juridiske ansvar for den endelige placering og derfor giver
det ingen mening at klage til bestyrelsen.

Området er præget af masser af gasledninger, kloaker, regnvandsledninger, vandledninger og elektriske
kabler og i den jungle skulle vi så lige af have plads til de 20 molokker, som skal graves ned.
Desuden skal vi overholde reglerne i forhold til udsyn, afstand til huse samt afstand for den enkelte beboer til affaldsstationen.

Hver station består af 2 nedgravede molokker til restaffald og madaffald. Desuden 4 affaldskuber til metal, plastic, glas og papir . Desuden skal der placeres 1-3 papcontainer. Farligt affald skal afleveres i Skorpionen 73 eller på genbrugsstationerne i Egedal Kommune. Desuden satser vi på at poser til madaffald fremover kan afhentes i Skorpionen 73. Vi danskere smider gennemsnitlig 800 kg affald ud om året og det sætter nogle krav til den enkelte. Der vil blive omdelt en pjece fra kommunen, der fortæller mere om affaldssortering.

Vi forventer at de første udgravninger starter i sommerferien. Molokkerne er er leveret og står ved Skorpionen 73. I samarbejde de omkringboende grundejere vil bestyrelsen forsøge at sætte et hegn omkring stationerne.

Dette aftaler vi nærmere når standpladserne er færdige.

Tegninger over placeringerne findes her: Langekær, placering af fælles affaldsmateriel.pdf