Seneste nyt vedr. affald

Arkiv, Nyheder

Egedal kommune meddeler, at de kører papbeholdere ud til de 22 midlertidige affaldsøer i uge 4.

Et ønske som vi i bestyrelsen tidligere har bedt kommunen om. Der er endnu ikke truffet afgørelse om den endelige placering af de 10 affalds-stationer, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2022, og som vi har arbejdet for siden da.

Som bekendt indsendte vi de 14 høringssvar som vi modtog den 14. november 2022 til praktisk og juridisk vurdering, og kommunen har endnu ikke færdiggjort svarene.

Af referatet fra generalforsamlingen fremgår det tydeligt, at der skulle etableres 10 affaldsstationer – delvis nedgravet. De 2 andre forslag om etablering af 22 affaldsøer og etablering af affalds-øer på vores 4-kanter blev nedstemt, så det er vigtigt at understrege at bestyrelsen arbejder målrettet efter generalforsamlingens beslutninger.

Vi have håbet på at det ville gå væsentligt hurtigere, men vi må væbne os med tålmodighed endnu et stykke tid.

Mvh Bestyrelsen

Ny gårdmandsordning

Arkiv, Nyheder

Bestyrelsen har den 6. december ansat Have-Tornadoen fra Jyllinge primært til oprydning og snerydning
omkring affaldsstationerne samt andre opgaver. Dette i overensstemmelse med beslutningen på den
ekstraordinære generalforsamling den 22.6.22

Firmaet er ansat ca. 4 timer om ugen, så det påhviler stadigvæk den enkelte grundejer, at sørge for at få
affaldet i de rigtige containere

Have-Tornadoen har kun en arbejdsgiver – nemlig bestyrelsen så alle henvendelser vedr. opgaver skal ske
på vores mailadresse. Og det er vigtigt at understrege at vi bor i en grundejerforening og ikke i en
boligforening.

Den endelige affaldsløsning for Langekær

Arkiv

Egedal Kommune og Grundejerforeningen Langekær er blevet enige om følgende placeringer for de 10  affaldsstationer som skal etableres og som blev besluttet på generalforsamlingen den 22. juni

Fiskene: 2 affaldsstationer
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved. nr. 65
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 22
2-3 kuber placeres for enden af carportene ved nr. 57
2-3 kuber placeres for enden af carportene ved nr. 24
2 pap containere placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 10

Krebsen: 3 affaldsstationer
2 molokker, 4-6 kuber og 2 papcontainere placeres på 1. parkeringsplads til højre ud mod Ring Syd
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 106
2-3 kuber placeres for enden af carportene mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 88
2-3 kuber placeres for enden af carportene mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 33
2 pap containere placeres på græsset/fliserne mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 12
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 90
2-3 kuber placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 80
2-3 kuber placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 59
2 pap containere placeres på græsset/fliserne mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 31

Vandmanden: 2 affaldsstationer
2 molokker, 4-6 kuber og 2 papcontainere placeres på 1. parkeringsplads til højre ud mod Ring Syd
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 85
2-3 kuber placeres for enden af carportene mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 34
2-3 kuber placeres for enden af carportene mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 58
2 pap containere placeres på græsset/fliserne mellem stamvejen og parkeringspladsen ved nr. 15

Skorpionen: 2 affaldsstationer
2 molokker, 4-6 kuber og 2 papcontainere placeres ved fælleshuset Skorpionen 73.
2 molokker placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 71
6 kuber placeres langs stamvejen ved. nr 71 (buskene fjernes)
pap container placeres på græsset/fliserne mellem stamvej og parkeringsplads ved nr. 12

Vægten: 1 affaldsstation
2 molokker, 4-6 kuber og 2 pap-containere placeres på græsarealet til venstre når du kører ind i Vægten

Hvis du/I har kommentarer/indsigelser i forhold til denne plan skal disse sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk senest den 14. november kl. 12. Så vil vi på det ordinære bestyrelsesmøde samme aften behandle disse. Selve principperne blev behandlet på Generalforsamlingen

Her kan i se materialet der anvendes

Molokker nedgravede til madaffald og restaffald
Kuber til glas, plastic, metal, mad og drikke- kartoner, papir
Pap-container

Farligt affald kan efter 1. januar afleveres ved foreningshuset i Skorpionen 73, hvor der bliver sat beholdere op.

Der er ingen løsning endnu omkring tekstiler.

Endvidere arbejdes der på at der kan afhentes grønne affaldsposer i Skorpionen 73.

Mere herom senere.

Oversigtskort vedr. placering kan du finde her.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Novafos har den 30.9.2022 kl. 12.23 sendt følgende mail til bestyrelsen

Arkiv, Nyheder

Novafos har været på tilsyn i Skorpionen d. 28. september 2022 for at tilse udgravninger i forbindelse med udbedring af tagrendevandsnedløb. Vi har set til samtlige udgravninger og fotograferet disse. Vi har konstateret, at der ikke er foretaget nogle udbedringer af eksisterende tagrendevandsnedløb. Jeg meddeler derfor nu, at selvom der ikke er sket udbedringer på tagrendevandsnedløb, påbegynder vi lukningen af udgravningerne, da vi ikke kan holde udgravningerne åbne længere.

Novafos gør intet andet end at fylde udgravningerne og retablere belægningen for disse. Påbegyndelse af lukning:

  1. De udgravninger hvor eksisterende tagrendevandsnedløb er intakt(uden revner eller skader), vil fra tirsdag d. 4. oktober 2022 blive lukket.
  2. De udgravninger hvor der er observeret revner eller som ikke er som i pkt.1 vil vi påbegynde lukning torsdag d. 6. oktober 2022, uagtet om reparation er udført eller ej.

Novafos Spildevand er orienteret om defekterne og ejers ansvar for tagrendevandsnedløb.

Vil I venligst viderebringe meddelelse til jeres beboere, så de er orienteret om ovenstående?

Venlig hilsen
Lars Christian Mølager
Projektleder
Vand Plan & Projekt


Ps: Bestyrelsen har ikke været en del af denne beslutning, så al kommunikation vedr. regnvandskloaker skal rettes til Novafos.

mvh
Erik Rasmussen, Formand

Regnvandsledninger

Arkiv

Novafos meddeler følgende:

“Ud fra situationen op Skorpionen er det blevet besluttet, at vi ikke udfører renovering af vandledninger på Vægten i år. Denne beslutning er taget, fordi vi gerne vil have afklaring på manglende åbenstående udgravninger på Skorpionen og da vi ikke ønsker at opstarte flere veje med udsigt til samme udfordringer.

Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke give oplysninger om, hvornår vi genoptager renovering af vandledninger på Vægten og andre veje i stjernetegnskvarteret”.

Og i forhold til de grundejere som fik nye vandrør i 2021 skriver de:

“I forlængelse af vores tidligere samtale pr. tlf. og sidste mail, skulle jeg undersøge, og klarlægge et spørgsmål som har været rejst på Jeres bestyrelsesmøde d.8.8.2022. Som indledning til nedenstående har jeg ikke være ansat i Novafos, da udførslen i 2021 fandt sted, hvorfor jeg skriver nedenstående.

Jeg har undersøgt sagen, umiddelbart kan jeg ikke se, at der foretaget udbedringer af tagvandsnedløb ud over en enkelt skade. Denne skade blev udbedret af entreprenøren tilbage i 2021. Jeg formoder at entreprenøren har betragtet reparation af denne skade som en graveskade, hvorfor denne er udbedret. Jeg kan ikke udelukke, at vores entreprenør af egen drift har foretaget udskiftning af defekte dele, uden at han har orienteret os om dette.

Hvis den enkelte ejer er i tvivl om standen af deres tagnedløb til brønd kan det anbefales, at de tager kontakt, til en lokal kloakmester, som kan køre et kamera igennem deres ledning for at kontrollere om deres rørføring er intakt og at afvandingen sker til brønd og videre derfra”.

Og for en god ordens skyld er det ikke bestyrelsen I skal kontakte vedr. jeres regnvandsledning. Det er ikke vores ansvar. Vi formidler blot oplysningerne videre.

mvh Bestyrelse

Affald

Arkiv

Som alle nok allerede ved, så er der etableret 21 affalds-øer på vores parkeringspladser. Dette er en midlertidig ordning indtil vi får etableret de 10 affaldsstationer delvis nedgravet, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 22.6.

Hvor længe det midlertidige ordning skal vare ved vi ikke, men vi arbejder hårdt på at komme i gang med projektet. Vi har på bestyrelsesmødet den 8.8. (se referatet) peget på 10 steder, som nu skal forhandles med kommunen. Du må meget gerne kommentere dette forslag men det skal ske i forhold til at sende os en mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk. Vi orker ikke de mange facebook-opslag, som ofte bliver afsporet.

Hvis du har kommentarer skal disse være os i hænde senest den 25.8. da vi forventer at træffe den endelige afgørelse med kommunen og entreprenøren denne dag.

Men vi orker naturligvis gerne konstruktive forslag og kommentarer, som vi tager med videre i arbejdet. Desuden arbejder vi på at skaffe det nødvendige lån til formålet.

Hilsen bestyrelsen

Regnvandsledninger. Vigtigt!!!

Arkiv

Som I kan se af brevet fra Novafos, så er der problemer med regnvandsafløbet i langt de fleste af de huse, hvor Novafos skal skifte vandledninger.

Det betyder at de huse som lige nu får lagt nye vandledninger ind må imødese en ekstra regning for udbedring af regnvandsafløbet. Som det fremgår af skrivelsen er der problemer med tilkoblingen fra skuret og til selve brønden.

Og da det tilsyneladende er et generelt problem, skal alle nok fremover forvente at der skal ske en udbedring af regnvandsledningen.

I første omgang er det de 16 huse i Skorpionen der har et problem, men som skrevet skal alle nok afsætte midler til denne udbedring.

Hvad der er sket med de huse der allerede har fået lagt nye vandledning ind, står lidt hen i det uvisse, og ingen kan svare på det.

Læs brevet fra Novafoss grundigt igennem og der er også fotodokumentation i dette brev.

Det er den enkelte grundejer som har ansvaret for regnvandsledninger der ligger op til huset og under huset og haven. Det står tydeligt i deklarationerne, som det også fremgår af brevet.

Grundejerforeningen der derfor ikke en del i denne proces, og al henvendelse skal ske til Novafos.

Der bliver omdelt et tilbud fra Egedal Gruppen (kloakmester) i uge 29 til de 16 grundejere som det foreløbig handler om og det er nok en fordel at slå til mens der er gravet op. Prisen for udbedringen er lige nu 6250 kr. inkl. moms.

link til “brev til GF Langekær” her

Vægten 30 og 31

Arkiv

Som de fleste af jer sikkert ved, så nedlægges Vægten 30 og 31 som flygtningeboliger og skal igen fungere som daginstitution.

Egedal Kommune har indgået en aftale med en Bygherre om en ombygning og arbejdet starter så småt allerede i uge 29 med etablering af en byggeplads, hvor dele af parkeringspladsen foran institutionen vil blive inddraget til dette formål. Opstarten af byggeprojektet sker i uge 31/32 og forventes færdig i uge 1 2023.

Vi er blot formidlere af denne information og hvis nogle af de omkringboende har spørgsmål bedes disse rettes til projektleder Andreas Jørgensen på Egedal Kommune. Hans e-mail er Andreas.Jorgensen@egekom.dk og tlf. nr. 7259 7077

mvh
Bestyrelsen