Indkaldelse til generalforsamling

Nyheder

I henhold til vedtægternes § 4 og 5 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 24.
april fra 19-21 på Ølstykke Bibliotek


E-mail indkaldelse vil ske før den 24. marts
Dagsorden iflg. vedtægternes §5

Forslag fra grundejerne eller sager der ønskes behandlet skal fremsendes til bestyrelsen senest den 4. april kl. 12.00. Herefter vil en samlet dagsorden inkl. forslag og årsrapport blive udsendt senest en uge før
generalforsamlingen. Forslag der modtages efter denne deadline vil ikke blive behandlet på
generalforsamlingen.

forslag fremsendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Det skal fremgå af forslagene om disse har økonomiske konsekvenser for foreningen. Med andre ord skal
der være et budget sammen med forslaget. Ellers kan vi ikke behandle forslaget på generalforsamlingen. Generelt er vores økonomiske råderum blevet betydeligt indskrænket efter vi har brugt store beløb på
affaldsordningen og stibelysningen i 2023, og der resterer stadigvæk nogle udgifter på disse områder.
I bestyrelsen forventer vi at årets store tema bliver en evt. etablering af ladestandere til elbiler. Og vi er
sammen med en arbejdsgruppe i gang med at udforme nogle forslag.


Mvh
Bestyrelsen

Snerydning

Nyheder

Det kraftige snefald og snefygning i starten af januar har givet anledning til mange kommentarer på vores
Facebook-side og på antallet af mails. Det får bestyrelsen til at indskærpe at ved udsigt til snefald skal de nederste 2-3 parkeringspladser være tomme, så snerydningsfirmaet kan skovle sneen ind på de arealer. Ellers risikerer vi at sneen blokerer for nogle carporte, så folk hverken kan komme ind eller ud.

Der er ikke så mange steder man kan skovle sneen hen og hvis sneen skal fjernes koster det dobbelt op.
Vi har haft en dialog med entreprenøren og han har lovet at så vidt muligt vil han undgå at blokere
carportene, men det kræver at de nederste pladser ryddes for køretøjer.
Vi vil også indskærpe overfor den enkelte grundejer, at der skal ryddes sne og glatførebekæmpes omkring ens eget hus.

Som hovedregel gælder det, at der skal være ordnet snerydning og saltning af alle stier der omkredser ejendommen mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen gælder det dog kl. 8 om morgenen.

Nu er det heldigvis sjældent at vi får så store mængder sne og det har været en helt ekstraordinær situation store dele af Danmark har befundet sig i. I bestyrelsen forholder vi os pragmatisk til situationen og det betyder også vi forsøger at drage lidt læring. Og så må vi jo ikke glemme hvor køn vores grundejerforening er, når den er klædt i hvidt

mvh
Bestyrelsen

Sidste nyt om affald

Nyheder

Egedal Kommune har krævet at der på alle 10 standpladser skal etableres et skab til farligt affald
(spraydåser, batterier, kemikalier m.m.) Disse skabe bliver sat op i januar måned. Skabene bliver forsynet
med en kodelås og alle får tilsendt en kode på eboks, så man kan låse skabet efter brug. Dette af hensyn til
børnenes sikkerhed..
I forhold til parkering dækker Kommunens forsikring ikke hvis man parkerer mindre en 80 cm fra nærmeste
enhed. Det er bilejerne der selv skal være opmærksomme på dette. Dette gælder hvis kranen løfter en
enhed op og denne rammer en bil. Nogle steder vil vi etablere en pullert, så det ikke bliver muligt at
parkere tæt på enhederne. Andre steder må bilejerne selv vurdere. Men det betyder desværre at der ryger
nogle ekstra parkeringspladser.
Og i forhold til belysning bliver vi nødt til at etablere noget lys, Det er der mange der har efterlyst. Også
dette vil ske i løbet af januar.
Vi har aftalt med kommunen at der i opstartsfasen tømmes lidt oftere og nogle steder vil vi opsætte nogle
ekstra kuber og ellers ser vi tiden an i forhold til kapacitet og tømning. Dette er nyt for os alle, men vi vil
følge udviklingen tæt de kommende måneder.
Poser til madaffald kan nu hentes i Skorpionen 73 mandage mellem 16 og 18
Så det er blevet ” the never ending story”. Nu har vi været i gang i 2 år med en fælles affaldsløsning og vi
har stadigvæk nogle bump på vejen. Og der er selvfølgelig også den økonomiske side, hvor vi nærmer os en
million kr. i etableringsudgifter.

Regler for anvendelse af Fælleshuset

Arkiv, Nyheder

Som besluttet på generalforsamlingen den 27.4.22 blev der besluttet at stille vores fælleshus til rådighed for grundejerne i foreningen

Regler for anvendelse af Fælleshuset.
Huset kan bruges til forskellige aktiviteter og forskellige samværsformer.
Huset stilles kun til rådighed for grundejere i Grundejerforeningen Langekær.
Som udgangspunkt skal der være en juridisk myndig person til stede under anvendelsen
Huset kan anvendes samtlige ugens dage fra 8.00-24.00
Huset kan anvendes til engangsarrangementer eller faste ugentlige aktiviteter
Brugerne kan anvende møderummet og te-køkken
Nøgle kan afhentes i Skorpionen 73 eller ved nærmere aftale
Depotplads kan stilles til rådighed.
Foreningens Wi-Fi netværk kan benyttes
Bestyrelsen har til enhver tid fortrinsret til at benytte huset og kan inden for 8 dage aflyse
arrangementer.
Huset har en projektor, som kan bruges.


Huset skal rengøres efter brug. Rengøringen omfatter følgende:
– Støvsugning af gulve
– Aftørring af borde og tekøkken
– Evt. opvask
– Toiletter


Huset kan ikke anvendes til
– Fester
– Familiebegivenheder
– Religøse formål
– Politiske formål
– Gambling
– Overnatning


Der må ikke ændres på møblering, vægdekoration og indretning af huset. Dog kan man godt under
brug ændre på møblering.
Der må ikke efterlades fødevarer i huset
Der må ikke spilles høj musik der generer naboer
Kontoret må ikke anvendes. Kontoret er en arbejdsplads for bestyrelsen
Ansøgning om brug af lokalerne sendes på mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk eller pr. brev til
Bestyrelsen, Skorpionen 73, 3650 Ølstykke

Seneste nyt vedr. affald

Arkiv, Nyheder

Egedal kommune meddeler, at de kører papbeholdere ud til de 22 midlertidige affaldsøer i uge 4.

Et ønske som vi i bestyrelsen tidligere har bedt kommunen om. Der er endnu ikke truffet afgørelse om den endelige placering af de 10 affalds-stationer, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2022, og som vi har arbejdet for siden da.

Som bekendt indsendte vi de 14 høringssvar som vi modtog den 14. november 2022 til praktisk og juridisk vurdering, og kommunen har endnu ikke færdiggjort svarene.

Af referatet fra generalforsamlingen fremgår det tydeligt, at der skulle etableres 10 affaldsstationer – delvis nedgravet. De 2 andre forslag om etablering af 22 affaldsøer og etablering af affalds-øer på vores 4-kanter blev nedstemt, så det er vigtigt at understrege at bestyrelsen arbejder målrettet efter generalforsamlingens beslutninger.

Vi have håbet på at det ville gå væsentligt hurtigere, men vi må væbne os med tålmodighed endnu et stykke tid.

Mvh Bestyrelsen

Ny gårdmandsordning

Arkiv, Nyheder

Bestyrelsen har den 6. december ansat Have-Tornadoen fra Jyllinge primært til oprydning og snerydning
omkring affaldsstationerne samt andre opgaver. Dette i overensstemmelse med beslutningen på den
ekstraordinære generalforsamling den 22.6.22

Firmaet er ansat ca. 4 timer om ugen, så det påhviler stadigvæk den enkelte grundejer, at sørge for at få
affaldet i de rigtige containere

Have-Tornadoen har kun en arbejdsgiver – nemlig bestyrelsen så alle henvendelser vedr. opgaver skal ske
på vores mailadresse. Og det er vigtigt at understrege at vi bor i en grundejerforening og ikke i en
boligforening.